Granbarkborren

Den åttatandade granbarkborren är en 4-5 mm lång och räknas till den svåraste skadegöraren bland barkborrar i Europas granskogar.  

När temperaturen stiger över +20°C på våren/försommaren (enligt erfarenhet; minst ett par dagar i rad) påbörjar barkborrarna den första vårsvärmningen. De lämnar då sina övervintringsplatser (under bark eller i mark) och flyger iväg och letar efter lämpliga träd att lägga sina ägg i.

Hannarna inleder attacken på en gran. För att övervinna trädets försvar behöver granbarkborrarna vara flera tusen som attackerar trädet samtidigt. För att samordna attacken kommunicerar de med feromoner (doftsignaler).

ca 4 veckor efter angreppet lämnar föräldradjuren trädet för att lägga en syskonkull i ett annat träd.

ca 8 veckor efter angreppet är den nya generationen barkborrar flygklara och lämnar trädet för att angripa ett nytt träd.

Ca en OCH två månader efter vårsvärmingen kan man alltså räkna med nya angreopp i skogen OM man inte redan lokaliserat, tagit ner och fraktat ut angripna träd ur skogen. Och om man inte hunnit med att hitta och åtgärda dessa skador har man alltså en ny chans mitt i sommaren/tidig höst att lokalisera nya angrepp, få ut dessa ur skogen och minimera fortsatt spridning.

 

MEN... Att ta ner träd "vintertid" som redan tappat barken gör varken till eller från. Barkborrarna bor under barken. Dom övervintrar under bark eller i mark. Har trädet tappat barken finns inga barkborrar kvar! Avverkar du sådana träd försdtör du för barkborrens fiender (som gillar och bor i sådana träd) OCH du kan sannolikt räkna med nya angrepp av barkborrar (som övervintrat under mark ÓCH som drar nytta av det stressade läge du försatt omgivande granar i genom att öka ljus/vind/väder-påverkan inför nästa år).

Sök och plock

Granbarkborren har under de senaste åren orsakat stora skador både i södra och norra Sverige och fortsätter att ställa till problem. Vi hade nästan nått normala nivåer av angrepp (=enstaka träd här och där) i södra Sverige, men efter den extremt torra, varma och långa sommaren 2018 ökar problemen med barkborrar igen. I södra Sverige rapporteras det om skador på skog i samma omfattning som efter stormarna Gudrun (2005) o Per (2007) 2009-2014. Fast denna gång är skadorna på skog, som barkborrarna orsakar, inte preciserade till sydöstra Sverige. Denna gång har torkan, värmen slagit mot större delen av landet och skapat poblöem av barkborreangrepp ända upp till Örnsköldsvik.

Den viktigaste strategin för att bekämpa granbarkborren i Sverige är fortfarande genom ”sök-och-plock” metoden. En metod som visat sig inte fungera så bra i praktiken då de flesta skogsägarna ändå missar de flesta angreppen eftersom den nyangripna granen är svår att upptäcka.

https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/

Sök och plock:
Leta i första hand inom 50 meters radie från granar som angreps i fjol. Barkborrarna brukar inte flyga längre än de måste (speciellt vid vårsvärmningen) för att hitta försvagade granar att angripa. Erfarenheterna säger att man ofta hittar fem till tio nyangripna träd i närheten av varje tidigare angripet träd.

Leta i andra hand runt kvarlämnade vindfällen eller där det legat virkestravar som nyttjats av granbarkborren under sommaren.

Leta i tredje hand i områden som granbarkborren brukar gilla, som nya hyggeskanter, solexponerade hyggeskanter och i äldre granskog som är stressad t ex pga. att den är stormskadad eller står på torr mark.

Borttagning av angripna träd:
Effektivast bekämpning av barkborrar, och vidare spridning, är såklart att hitta nyligen angripna granar och få bort både dem (och inneboende borrar) ur skogen tidigast möjligast.
Egentligen har du hela sommaren (maj-sept) på dig. Nya attacker sker hela tiden. Första attacken sker vid vårsmärningen. Ca en månad efter det lämnar föräkdradjuren och attackerar nya träd. Ca två månader efter svä'rmiong är de nya barkborrarna färdigutvecklade och flygklara = nya attacker på träd.
OM det är lång varm sommar kommer det bli nya ayttacker varje månad från maj till september. Det är alltså aldrig för sent att försöka hitta nyangripna granar och få ut dem (med borrar/larver) ur skogen.
MEN om det angripna trädet börjat tappa bark finns inga borrar kvar i trädet. I sådana fall ska helst trädet stå kvar. Då gynnar du istället barkborrens fiender.
Barkborrarna övervintrar i vissa fall under bark i angripen gran (sent angrepp och troligen mestadels i södra delen av Sverige), och mestadels i marken (alla delar av Sverige, speciellt norra delarna av Sverige).

AVVERKNING
Att avverka angripna granar, som tappat sin bark, på hösten/vintern är inte speciellt effektiv barkborrebekämpning. Nästan tvärtom. Genom att ta ned dessa träd skapar du en större lucka, ett större ljusinsläpp, och ett större stressområde för de granar som är vana vid att stå i skog/skugga.
Barkborrarna som övervintrar i marken kommer självklart dra nytta av detta nya stresstillstånd och attackera de granar som nu står i de utsatta områden du skapat och attackera dessa när temperaturen når uppemot 20 grader och de tycker att det är läge att lämna dvalan för att anlägga nya barkborrehotell.

EARLY DETECTION IS THE BEST PROTECTION
Genom att lokalisera de nyligen attackerade träden, OCH få bort dessa ur skogen, skyddar DU din skog bäst mot nya attcker och fler döda träd!
Såklart kan du aldrig skydda dig mot grannens barkborrar (borrarna kan flyga (färdas med vinden) långa sträckor, men... DU kan rädda träd genom att lokalisera, avverka och transportera bort träd i tid. Träd som fatiskt är nyangripna och med barkborrar/larver i.

BARKBORREHUND
Barkborrehunden är tränad på barkborrarnas doftkommunikation. De hittar angripna träd från första timmen träden angrips och flera veckor efter det. Hundarna hittar angripna träd LÅNGT före angreppen är synliga på mer än 50cm avstånd för det mänskliga ögat.

Granbarkborrehund

Snabbt och effektivt sök med hund

Fältförsöksstudier gjorda av SnifferDogs Sweden, i samarbete med SLU och Skogsstyrelsen i Växjö, visar att sökhundsekipage som tränats att hitta träd angripna av granbarkborre är ett mycket effektivt sätt att lokalisera angripna träd.

Titta på Meja när hon letar angrepp

Sökhundsekipagen söker snabbare av större områden och hittar fler angrepp än vad en tränad människa gör utan hund. För människan, som litar till sin visuella förmåga, är tecknen på nya angrepp svåra att upptäcka på längre håll än någon meter. Speciellt när det gäller nyligen angripna granar.
När det mäsnkliga ögat kan upptäcka angripna granar på avtånd är det redan försent att göra något åt det; barkborrarrna har lämnat det trädet till förmån för ett nytt och bättre hotell.

Hundarna har visat att de med hjälp av sitt luktsinne kan detektera och lokalisera en NYANGRIPEN gran (då pratar vi angrepp som är pågående, 1 timme gammalt till flera veckor gammalt och på träd som fortfarande är gröna och ser välmående ut) på ett avstånd av drygt 100 meter!

Meja har hittat ett angripet träd Meja har hittat ett angripet träd Foto: Ola Marklund

Svärmningsrapport från Skogsstyrelsen

Läs mer om hur aktiva granbarkborrarna är i närheten av där du bor på Skogsstyrelsens svärmningsövervakning.