Slutrapport 2013

För att undersöka hur effektiva sökhundsekipage kan vara jämfört med traditionell sök-och-plock har vi utbildat sökhundsekipage för detta ändamål.

18 ekipage påbörjade utbildningen i januari 2012 och 8 av dessa fullföljde utbildning, certifieringsprov och fältförsök. 

Våra studier har visat att det går att utbilda fungerande sökhundsekipage på så kort tid som fem månader förutsatt att både hund och förare har rätt förutsättningar vad gäller motivation och arbetslust. Det som har skiljt ut de ekipage som lyckats bäst från de som lyckats mindre bra, eller hoppat av, har varit att föraren varit duktig på att belöna sin hund på rätt sätt och att samarbetet mellan hund och förare varit mycket bra. Hundras och förkunskaper hos hund och förare har visat sig vara mindre viktiga.

I våra certifieringsprov har hundarna visat att de känner igen de syntetiska dofterna av granbarkborre och att de kan följa doften till källan. Förarna har fått visa att de kan lägga upp en bra sökstrategi, hantera GPS och att de har tillräckligt med teoretiska kunskaper om granbarkborren. I det första certifieringsprovet, i april 2012, klarade enbart 3 av 14 hundekipage att få godkänt. Under sommaren utvärderades provet och en del förändringar gjordes. I det andra provet, som genomfördes i oktober 2012, klarade 5 av 8 hundekipage godkänt reslutat.

I våra fältförsöksstudier sommaren 2012 har sökhundsekipagen visat att de, trots att de var precis nyutbildade, var både snabbare och hittade mer angrepp än en skogskonsulent från Skogsstyrelsen i Växjö (fig 1).

I snitt tog det hundekipagen ca 1 timma att söka av 10 ha medan det tog ca 2-3 timmar för skogskonsulenten. Skogskonsulenten hittade överlag de angrepp som man kan förvänta sig av ”sök och plock”-metoden, dvs angrepp på vindfällda träd och i hyggeskanter, medan de flesta hundekipagen även hittade de angrepp som skett inne i bestånden.

Rekommendationer för fortsatt arbete

Kvalitetssäkring genom certifieringsprov (SWDI) på syntetiska dofter har fungerat bra vad gäller att bevisa hundarnas förmåga att söka efter och lokalisera förekomst av doft av granbarkborre. Däremot testas inte förarnas kunskaper på hur väl de fungerar i praktiken på ett bra sätt. För att bättre kunna säkerställa kompetens hos både hund och förare behövs ett mer verklighetstroget certifieringsprov där hundföraren får visa prov på sina kunskaper (som att t.ex. känna igen verkliga angrepp och kunna avgöra hur stort angreppet är) i fält. Arbetet med ett mer verklighets­anpassat praktiskt certifieringsprov har påbörjats och ska förhoppningsvis kunna verkställas 2014.

Vi (huvudsökande Prof F. Schlyter, SLU Alnarp) har i dagarna fått vår ansökan till Formas godkänd. Från och med 2014 till 2017 jobbar vi vidare med projektet ”Hundnäsa mot skogsskador” där vi fortsätter att utveckla granbarkborre­hund samt undersöker om det går att använda hunden för att på ett kostnadseffektivt sätt andvända hundens nos för att tidigt upptäcka andra akogsskador på träd.

 

Kunskapsspridning

Vårt arbete med att ta fram sökhundsekipage för att på ett effektivt sätt hitta träd angripna av granbarkborre har fortsatt att röna stort intresse och har rapporterats i press och radio (Bilaga A). Vi har även själva presenterat projektet för både nationell och internationell publik (Bilaga B). En vetenskaplig artikel om våra studier och resultat har skrivits och är submitterad. Ytterligare en artikel är under produktion (Bilaga B).

Vi fortsätter att sprida kunskapen även framöver; Annette Johansson är inbjuden att presentera och demonstrera granbarkborrehundarna på 11th Fumigants & Pheromones Conference; Pest Management Around the World I Krakow, Polen 2-4 juni 2014.

Annette Johansson

Nottebäck 2013-11-14