Kvalitetssäkring / Tjänstbarhetsbedömning av Barkborrehundekipage

Certifikat

Sökhundsekipage som klarat både det teoretiska kunskapsprovet samt det praktiska sökprovet tilldelas certifikat som anger att ekipaget är godkänt för att genomföra sökuppdrag motsvarande den nivå de klarat.

Certifikat nivå 1 anger att ekipaget klarar att söka 20 ha på 3 timmar och är redo för mindre sökuppdrag för privat bruk.

Certifikat nivå 2 anger att ekipaget klarar att söka 40 ha på 5 timmar med bibehållen arbetsmotivation och klarar att ta sig an medelstora sökuppdrag. Godkänt resultat på nivå 2 ger ackredtitering från BOSH.

Certifikat nivå 3 anger att ekipaget klarar att söka 60 ha på 8 timmar med bibehållen arbetsmotivation och är väl rustade för större sökuppdrag.
Godkänt resultat på nivå 3 ger ackredtitering från BOSH.

Barkborrehund certifieringskrav

 • Högst 10% av gjorda markeringar får vara falska, dvs inte vara ett angrepp av granbarkborre.

 • Minst 90% av de faktiska angreppen markeras korrekt.

 • Bedömningen av angreppets storlek får inte avvika mer än till närmsta intervall uppåt eller neråt.

 • Den sammanlagda avsökta ytan på en arbetsdag (8 tim) är minst 60 ha för nivå 3.

 • Hundföraren ska klara teoriprovet med minst 80% rätt svar.

 

Doftprov Doftprov Doftprov Doftprov Doftprov Doftprov. Hundarna ska klara att känna igen, och markera, fyra olika feromonkomponenter som ingår i barkborrarnas doftsignaler.
Hiro Hiro Hiro Hiro Hiro Kvalitetssäkring. Både hundar och förare ska visa prov på att de vet vad de sysslar med. För hundarna gäller det att hitta varifrån de inlärda dofterna kommer ifrån och visa detta för sin förare. För hundförarna är det mycket teoretisk kunskap som ska omsättas i praktiken för att ekipaget ska bli ett kostnadseffektivt hjälpmedel i jakten på barkborreangripna granar.

Genomförande Doftprov

 • Testet kan genomföras inomhus eller utomhus.

 • Hundarna testas i ett igenkänningstest på de syntetiska feromonkomponenterna som ingår i granbarkborrarnas doftkommunikation.
  1 måldoft per test.

 • Gömmorna kan vara placerade från marknivå till 100 cm över.

 • Gömmorna ska vara ej synlig för hund och förare.

 • Hunden får vara okopplad och söka fritt.

 • Någon formell markering från hunden krävs inte. Det är upp till hundföraren att läsa sin hund korrekt och tala om för testledaren när hunden hittat måldoften.

 • Föraren får belöna hunden när testledare bekräftat att rätt gömma lokaliserats.

Genomförande Sökarbete

 • Ekipaget ska söka av en provyta i grandominerad produktionsskog. Provytan ska ha en yta om minst 20 ha för nivå 1, 40 ha för nivå 2 och 60 ha för nivå 3.

 • Hundföraren får sin provyta anvisad på karta på morgonen för testet. GPS med markerade fynd, samt beskrivning av fynden, ska sedan lämnas till testledaren inom 4, 6 alt 8 timmar beroende på nivå.

 • Provytan kan innehålla flera lokaler i varienda storlek av verkliga angrepp av åttatandad granbarkborre.

 • Provytan ska innehålla områden där det inte är troligt att granbarkborren finns. Hundföraren ska genom sin kunskap om granbarkborrar kunna avgöra vilka delar av provytan som utgörs av så kallad riskskog och därmed ska ska sökas av.
  Att inte lägga tid och energi på att söka av ett område där det inte är troligt att det finns någon förekomst av den åttatandade granbarkborren visar att hundföraren både kan läsa skogen och har god kunskap om hur granbarkborren fungerar.

 • Människor och hundar kan finnas i prövningsområdet. Föraren har samma rätt som vid ett ”skarpt sök” att be dem gå från platsen.

 • Provet är ett blindtest vilket innebär att varken hundföraren eller eventuell assistent/observatör vet var angreppen finns eller hur många dessa är vare sig totalt eller per provyta. När föraren anser att hunden markerar förekomst av åttatandad granbarkborre utmärks platsen med en GPS-position. Varje enskilt angrepp ska markeras.

 • Föraren ska vid fynd av angrepp avgöra, och markera, hur stort angreppet är (antal angripna träd på fyndplatsen; 1, 2-4, 5-7, 8-10, 11-15, 16-20, >20).
 • Hundföraren får dirigera, uppmuntra och lyfta hunden om det behövs.

 • Hundföraren får belöna hunden vid funna angrepp.

 • Hundföraren lägger upp sin sökstrategi med syfte att vara så tidseffektiv som möjligt. Hundföraren avgör alltså själv vilka områden av provytan som ska sökas av och hur stora dessa områden är.
 • Hundföraren ska ta hänsyn till sin hund och bedöma när den behöver vila och hur länge.

 • Alla spårloggar, markeringar samt beskrivningar av fynden sparas digitalt av testledaren.

 • Ekipaget får ställa upp på provttet fritt antal gånger men med minst en månads mellanrum.