Hund mot Granbarkborre: Utveckling och praktiska försök

Från och med maj 2010 till och med januari 2011 genomförde SnifferDogs Sweden och SLU projektet Hund mot Granbarkborre: Utveckling och praktiska försök.

Bakgrund och syfte
Granbarkborren har under de senaste somrarna orsakat stora skador på granskogen och stora ekonomiska förluster för dess ägare. Skogsstyrelsen bedömer att barkborren sannolikt kommer att vara ett problem inom delar av det stormdrabbade området även under 2010.

Skogsägarna uppmanas att hitta nyangripna träd, upparbeta dem och få dem borttransporterade från skogen innan barkborrarna lämnar dem. Detta anses vara det effektivaste sättet att begränsa skadorna.När granbarkborrarna angriper ett träd använder de sig av feromoner för att kommunicera och samordna angreppet. Dessa feromoner kan hundar läras att känna igen. Syftet med projektet är att, med hjälp av hundens luktsinne, avsevärt snabbare lokalisera nyangripna granar och därmed kraftigt öka effektiviteten och noggrannheten i ”sök-och-plock” metoden.

Kommersiellt värde
Hundar skulle kunna vara kostnadseffektiva hjälpmedel i jakten på granar som nyligen angripits av brakborrar. Hunden kan snabbt täcka ett större område och våra tidigare försök sommaren 2009 har visat att den med hjälp av sitt luktsinne kan detektera och lokalisera en nyangripen gran på ett avstånd >100 meter. Detta innebär troligen att betydligt fler nyangripna granar skulle kunna lokaliseras, avverkas och fraktas ut ur skogen innan fler träd hinner bli angripna. Detta skulle i sin tur innebära färre angrepp i området redan samma år och än färre följande år.Genom att ha kunskap om hur man tränar en hund till att känna igen granbarkborrarnas feromoner, och följa dessa doftmolekyler till källan, skulle man relativt snabbt kunna utbilda fler hundar om/när en ny epidemi skulle vara i antågande och förhoppningsvis rädda långt fler granar från angrepp än vad man kunnat tidigare.

Voffposter

 

Projektet finansierades av Södra Skogsägarnas Stiftelse för forskning, utveckling och utbildning. Syftet med projektet var att öka kunskapen om hundens förmåga att söka efter granar angripna av granbarkborrar och vidareutveckla effektiva träningsmetoder.