Föredrag och demonstrationer

Internationellt

Föredrag om granbarkborrehund

Fredrik Schlyter Fredrik med poster på ISCE i Frankrike.

ECOK9 - 1st European Conference on Odour Detection Canines. Internationell narkotikasökkonferens, 7-11/9-09 i Norrtälje, för forskare och hundförare från Tullverket, rikskriminalen, försvarsmakten och kriminalvården. Konferensen samlade deltagare från 16 EU-länder samt Colombia, USA, Norge och polishundskolan i Sudan.

Fredrik Schlyter föreläste om: Odour detection: sensitivity and selectivity in insects and mammals med två presentationer. I den andra presentationen, mera praktiskt inriktad, presenterades granbarkborrehundprojektet utförligt.

ISCE - International Society of Chemical Ecology. Tours, Frankrike, 2-4 Aug 2010, Fredrik Schlyter med Posterpresentation: Detection dog recognize pheromone from spruce bark beetle and follows it to source: a new tool from chemical ecology to forest protection, samt video med hund som tränar på syntetiska lukter på plattform inomhus och som söker efter verkliga angrepp i skogen.

Entomology 2012; A Global Society for a Global Science. 11-14/11-12,  Knoxville, TN, USA. Fredrik Schlyter med presentationen: Detection dogs recognize pheromone from spruce bark beetle and follows it to source: A new tool from chemical ecology to forest protection.
Annette Johanssson var med på plats och hjälpte till att svara på frågor efteråt. De kontakter vi fick här resulterade sedan i ett reportage i amerikanska nyhetsbrevet Fumigants & Pheromones, A Newsletter for the Insect Control & Pest Management Industry.

2013 Penn Vet Working Dog Conference; The Art & Science of Training: Dog & Handler. 8-11/4-13, St Loius, MO, USA. Annette Johansson höll föredrag om arbetet med granbarkborrehundar under rubriken "Highlights from the Field".
Intresset var stort för feromonhundarna och hur vi jobbar för att utbilda våra hundar. Många värdefulla kontakter skapades med hundförare som arbetar med att med hjälp av hund hitta skadeinsekter och inventera hotade arter.

2014 Fumigants & Pheromones Conference. 2-4/6, Krakow, Polen. Annette Johansson höll föredrag om de svenska granbarkborrehundarna samt demonstrearede sök med hunden Aska.
Deltagarna på konferensen var människor från mer än 30 länder som jobbar med skadedjursbekämpning på olika vis. Intresset för hur man kan använda hundar inom skadedjursbekämpningen var även denna gång stort och många värdefulla kontakter skapades.

Krakow

Nationellt

Demonstration av granbarkborrehund

Skogsdag – Herråkra 13/6-09. Arr: Södra Skogsägarna Norra Värends sbo.
Information och demonstration av Annette Johansson med hund.

Notteryd naturreservat, 7/5-09. Info och demo för tre forskarstudenter från Kinesiska Skogsakademin, CAF, Beijing. Fredrik Schlyter och Annette Johansson, med hund.

ICE09 - Notteryd naturreservat, 5/6-09. Info och demo för internationella doktorandkursen i kemisk ekologi. Fredrik Schlyter och Annette Johansson, med hund, berättade och visade för ett 30-tal studenter från hela världen.

ICE11 - Sporrakulla 9/6 -11. Info och demo för internationella doktorandkursen i kemisk ekologi. Skogsstyrelsens insektsexpert Gunnar Isacsson och Annette Johansson, med hund, berättade om granbarkborrar, bekämpning av dessa och visade sökhund för ett 20-tal studenter från hela världen.

Skogsstyrelsens distriktsmöte - Asa 16/10-12. Arr Skogsstyrelsen. Annette Johansson informerade om resultaten från sommarens fältförsök där Skogsstyrelsens skogskonsulent Ivar Johansson varit med och letat angrepp av barkborre utan hjälp av hund. Demonstration med hund.

Skogsdag  Granneröd, Tanums kommun 29/11-13. Arr: Vida. 
Information och demonstration av Annette Johansson med hund.

Föredrag om granbarkborrehund

PheroDays - Symposium under två dagar för forskare, doktorander och studenter i Kemisk Ekologi från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds Universitet (LU). 12-13 November 2009.
Fredrik Schlyter gjorde första vetenskapliga presentationen som väckte visst uppseende bland insektsforskarna!

KON-utvärderingen, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU),  Ultuna 2009,  presentation av kemisk ekologi av Avdelningschefen för Kemisk Ekologi, prof. Peter Witzgall hade barkborrehund som slutknorr på temat framtida idéer.

PheroDays – Symposium för forskare, doktorander och studenter i Kemisk Ekologi från SLU och LU. 11-12 nov 2010, Östra Grevie.
Information om projektet av Annette Johansson och Fredrik Schlyter. Posterpresentation samt video. Demonstration av sökhund: sök av feromondispenserar i den skånska blåsten.

(O)hållbart? - Skogen, friheten och ansvaret. Skogsstyrelsens regionala konferens i Sundsvall 22-23/3-11.
Under rubriken ”Vad innebär Skogsstyrelsens rekommendationer i det Norra bekämpningsområdet?” talade Skogsstyrelsens insektsexpert Gunnar Isacsson om biologin hos och åtgärder mot granbarkborren. Han hade som avslutning på sitt föredrag, bilder på hundsök i fält och berättade lite om hur hunden kan göra nytta. Professor Fredrik Schlyter närvarade också, men talade om Doftdiversitet och stabilitet i skogen.

Internationellt besök från Slovakien

Dr Rastislav Jakus,  från Slovakiens Vetenskapsakademi, Inst f Skogsekologi, Zvolen, hade fått anslag för att besöka och ta reda på mer om granbarkborrehunden. På ett heldagsbesök den 19/3-11 hos Annette Johansson utbyttes information om bekämpning av granbarkborrar med hjälp av hund och hur man tränar dessa. Eventuellt framtida samarbete, samt vikten av internationell certifiering av nya granbarkborrehundar, diskuterades.