Slutrapport 2013

Med syfte att undersöka om hundar kan vara en tillgång i det svåra sökarbetet för att finna träd som nyligen angripits av granbarkborrar har vi utbildat två hundar för detta ändamål.

Hundarna har fått lära sig fyra olika syntetiska feromonkomponenter som ingår i de doftsignaler granbarkborrarna använder sig av för att kommunicera med varandra i olika faser av attacken av ett träd. Därefter har hundarna testats på verkliga angrepp.

I fältförsök har vi undersökt på hur långt avstånd hundar kan upptäcka lukten av en nyangripen gran, hur länge efter angreppet hundar kan känna doften av granbarkborrarnas feromoner och hur olika väderlek påverkar hundarna i sökarbetet.

Våra studier har visat att hundar kan lära sig syntetiska dofter och sedan känna igen dessa i naturlig form. Detta är en stor fördel då man inte är bunden till granbark-borrarnas aktiva säsong för inlärning av deras dofter. Träningen kan förläggas till vilken tidpunkt på året som helst (fig 1).

Träningsplattform Fig 1. Hundarna tränades att lära sig de syntetiska dofterna inomhus på en träningsplattform.
GPS-track Fig 2. Gps-spår från hund och förare. Bakgrundsbild skapad med hjälp av satellitbild från Google Earth. Avstånd från CoD till attackerade träd = 157 meter

I våra fältförsöksstudier har hundarna visat att de med hjälp av sitt luktsinne kan detektera och lokalisera en nyangripen gran på ett avstånd >150 meter (fig 2). De längsta avstånden uppmättes när luftfuktigheten översteg 65%. Detta antas bero på att en högre luftfuktighet bär med sig fler doftmolekyler eller att doftmolekylerna är lättare för hunden att upptäcka under dessa förhållanden. Vind och temperatur har i denna studie inte kunnat bevisas påverka hundarnas sökarbete.

I försöksområden med kända angrepp har hundarna hittat träd som angripits av granbarkborre samma dag och så långt som 6 (hund B) till 8 (hund A) veckor efter angreppet.

Vi menar att hundar skulle kunna vara kostnadseffektiva hjälpmedel i jakten på granar som nyligen angripits av brakborrar därför att de snabbt kan täcka större områden på betydligt kortare tid än vad en människa kan. De upptäcker också betydligt fler angrepp. Hundarna i projektet hittade upprepade gånger fler angrepp än de som redan var kända i försöksområdena.

Rekommendationer för fortsatt arbete
Med hjälp av hundar skulle man kraftigt kunna öka effektiviteten och noggrannheten i "sök-och-plock" metoden, därför behövs fler hundar utbildade för att hitta granbark-borreangrepp. Provstorleken om två hundar tillåter inga slutsatser om hur lång tid det tar att träna hundar för att uppnå en viss säkerhet, därför behövs mer studier på fler hundar.

Utbildningsmaterial om granbarkborrens biologi bör tas fram för utbildning av hundförare. För att säkerställa kompetens hos hund och förare som ska söka efter nyangripna träd behövs även detaljerad kravprofil, prövningsordning och certifieringsunderlag tas fram.

Kunskapsspridning
Vårt arbete med att ta fram sökhundar för att hitta träd angripna av granbarkborre har rönt en hel del uppmärksamhet och har rapporterats i press, tv och radio (bilaga A). Vi har även själva presenterat projektet för både nationell och internationell publik och vid ett flertal tillfällen även demonstrerat sök med hund (bilaga B). En vetenskaplig artikel om våra studier och resultat har skrivits och ytterligare en är under produktion.

Annette Johansson

Nottebäck 2011-08-29